Δημοτικό Συμβούλιο αύριο Παρασκευή 17/3 και ώρα 6:00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου που θα γίνει τις 17 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  με τον τρόπο της μεικτής συνεδρίασης (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη Αρ. Εγκ. 643 αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021) σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ  Α΄(55/11-03-2020) «Κετεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων και Περιφερειών  κατά την διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού» και κατά τις  προβλέψεις της παρ.5 του άρθρου 67 της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.3852/2010 και της  παρ.1 του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

Απαντήσεις σε ερωτήματα- Ενημέρωση Δημάρχου 

1. Αντικατάσταση Προέδρου της ΚΟΙ. Δ.Ε. Μεγανησίου. 

(εισηγητής ο κος Δήμαρχος) 

2. Διαγραφή οφειλετών από χρηματικό κατάλογο. 

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

3. Καθορισμός τόπου τέλεσης πολιτικών γάμων και παραβόλου. 

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

4. Παραχώρηση σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας δημότη μας. 

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος) 

5. Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου  Μεγανησίου. 

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

6. Αίτηση της υπαλλήλου μας Γεωργακοπούλου Θεώνης.  

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

7. Έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων. 

 (εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

8. Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων. 

(3 υπάλληλοι με τους αναπληρωτές τους) 

9. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας μέχρι 5.869,4 Ευρώ 

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 28/80 & Π.Δ  171/87. 

10. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 5.869,4Ευρώ μέχρι 8.804  Ευρώ. 

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87).    

11. Επιτροπή Παραλαβής Έργων αξίας από 8.804 Ευρώ μέχρι 293.470 Ευ. (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87). 

12. Επιτροπής Παραλαβής Έργων αξίας από 293.470 Ευρώ και άνω 

 (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) Π.Δ 28/80 & Π.Δ 171/87)

13. Επιτροπή Εκτίμησης ακινήτων. 

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) άρθρο 186/ΔΚΚ.) 

14. Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών του Δήμου για την  εκμίσθωση ή εκποίηση ακινήτων.  

(2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) Π.Δ 270/81. 

15. Συγκρότηση Επιτροπής Κατάρτισης και τήρησης Κτηματολογίου  

(3 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους), Άρθρο 183/ΔΚΚ. 

16. Συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό  (3 δ. σ. -1 δημότης- 1υπάλληλος, με τους αναπληρ. τους)Ν. 2307/95. 

17. Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας  

 (4μελής – ο Δήμαρχος, 1 δ.σ της πλειψ, 1 δ.σ της μειοψ. & 1 υπάλληλος της Τ/ Υ). 

18. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κοινοχρήστων χώρων 

(4 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) 

19. Επιτροπή τήρησης κανονιστικής απόφασης κανονισμού ύδρευσης. 

 (2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους) 

20. Επιτροπή παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων  συντροφιάς.  

 (1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του (5μελής) 

21. Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων. 

 (1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του σαν πρόεδρος 1 δ.σ. της μειοψηφίας με τον  αναπληρωτή του, 1 εκπρ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 1 εκπρ. Του συλόγου  Επαγγελματιών, 1 εκπρ. Του συλλόγου Γυναικών και 2 εμπειρογνώμονες δημότες με  ισότιμη εκπροσώπηση των δύο φύλων) 

22. Ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών. 

 (1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του) 

23. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή επανασύνδεσης ηλεκτρικού  

ρεύματος ευπαθών καταναλωτών) 

 (1 δ. σ. με τον αναπληρωτή του)

24. Εκπρόσωπος μετά του αναπληρωτή του , προκειμένου να συμμετάσχει ως  μέλος της γνωμοδοτικής επιτροπής ανέλκυσης ναυαγίων 

 (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) 

25. Εκπρόσωπος για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού παραλιακών  χώρων ως πολυσύχναστων  

 (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) 

26. Επιτροπή του Άρθρου 35 του Γ.Κ.Λ αριθμ.2 ( ΦΕΚ.444Β /99 ) «άδειες θαλασσίων μέσων αναψυχής»  

 (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) 

27. Εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων  Λευκάδας και Αιτωλοακαρνανίας. 

 (1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) 

28. Εκπρόσωποι στην Επιτροπή «Ελέγχου σταυλισμού και επιχειρήσεων επεξεργασίας ζωικών προϊόντων» 

 Για την Α/βαθμια ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του )  Για την Β/θμια : ( 1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του ) 

29. Εκπρόσωπος στην επιτροπή για τον καθορισμό αντικειμενικών αξιών Δ.Ο.Υ. 

(1 δημοτικός σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) 

30. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού  ΑΣΕΠ(1 Αιρετός με τον αναπληρωτή του) 

31. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης των Αρχείων  του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ 480/1985, περί εκκαθάρισης  των αρχείων των ΟΤΑ και των ιδρυμάτων, ΝΠΔΔ και Συνδέσμων αυτών.  (1 Δημοτικός Σύμβουλος με τον αναπληρωτή του) 

32. Ορισμός αντιπροσώπου στον ΟΚΑΝΑ. 

(εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κος Καββαδάς Κωνσταντίνος) 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  ΠΟΛΙΤΗ ΑΚΡΙΒΟΥΛΑ   

 Για την ακρίβεια  

 Ο Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. 

 Μάντζαρης Πάνος 

 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Π/Α 

Σημείωση: 

-Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρακαλούνται να ενημερώσουν την Πρόεδρο αναφορικά με τον  τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση, δηλαδή είτε δια ζώσης, είτε μέσω τηλεδιάσκεψης δύο ημέρες  πριν το συμβούλιο.  

-Επίσης για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της  ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δ.Σ.  

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.