Ακυρώνεται ο προσωρινός ανάδοχος για την μεταφορά των απορριμάτων,ερωτηματικά και απορίες

Άκυρο στην προσφορά του προσωρινού αναδόχου για την διακομιδή των απορριμάτων «ρίχνει» η Οικονομική επιτροπή . Οι εξηγήσεις που έδωσε για την ασυνήθιστα μικρή προσφορά δεν έπεισαν ούτε την επιτροπή διαγωνισμού ούτε την οικονομική επιτροπή του Δήμου. Τα παρεχόμενα στοιχεία θεωρήθηκαν ελλιπή και μη ικανοποιητικά προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλή εκτέλεση του έργου. Έτσι ύστερα από μια μακροχρόνια συνεργασία (2015-2021) με πλήθος απευθείας αναθέσεων και παρατάσεις συμβάσεων, το έργο αλλάζει χέρια και περνάει στον επόμενο συμμετέχοντα σύμφωνα με την απόφαση όπως αυτή αναρτήθηκε στην Διαύγεια του Δήμου Μεγανησίου.

Διαβάζοντας την απόφαση προκύπτουν πολλά ερωτηματικά σε όσους έχουν ασχοληθεί με το θέμα αλλά και σε κάθε κοινό νου.

Αφού λοιπόν τα σκουπίδια μπορούσαν να μεταφερθούν με πολύ λιγότερα χρήματα γιατί τόσα χρόνια δεν υπήρξε παρόμοια προσφορά ύστερα μάλιστα και από μια τέτοια μακροχρόνια «καλή» συνεργασία όπως βεβαίωνε κατά καιρούς ο δήμαρχος;

Και να σκεφτεί κανείς ότι βάση των ποσών που δαπανούσε ο δήμος και εισέπραττε ο εργολάβος αυξήθηκαν τα τέλη γεγονός που δημιούργησε μια σειρά ζητημάτων που ακόμα σέρνονται

Βάση αυτού λοιπόν:

1) Δεν ψηφίζονταν προϋπολογισμός από την αντιπολίτευση,

2) Με συνέπεια την δικαστική περιπέτεια των συμβούλων στην οποία έχουν οδηγηθεί από τον δήμαρχο και…

3) Την αγωγή με την οποία απαντούν ζητώντας κυρίως:

4) Την κοινωνική τους δικαίωση αφού στα μάτια και στη συνείδηση μέρους της κοινωνίας μεταξύ άλλων δεινών εκείνοι ήταν υπεύθυνοι που δεν μεταφέρονταν τα σκουπίδια , με αποτέλεσμα

5) Πρόστιμα και καταγγελίες να βαραίνουν το δήμο για την οικτρή κατάσταση του σκουπιδότοπου και για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε αυτόν.

Επίσης αμφισβητήθηκε πολλές φορές η καλή εκτέλεση του έργου , για την οποία ουδέποτε εδόθησαν τα απαιτούμενα έγγραφα-δικαιολογητικά από τον δήμο στην αντιπολίτευση (παρότι ζητήθηκαν και εγγράφως) που να αποδεικνύουν το αντίθετο.

Δεν μένει παρά να ευχηθούμε ότι η τοποθέτηση του νέου ανάδοχου θα λύσει τις απορίες μας και θα δώσει ένα τέλος σε ένα σήριαλ που δεν τιμάει κανέναν μας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ 

Οικονομική Επιτροπή 

Συνεδρίαση : 21 /2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:105 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:  31/05/2021

Στο Μεγανήσι σήμερα την 31η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 του έτους 2021, η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγανησίου, συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, με την μέθοδο  της «τηλεδιάσκεψης» σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/τ. Α΄/11-03-2020), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1960/27-05-2021 έγγραφη  πρόσκληση του Προέδρου της κ. Δάγλα Παύλου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77  του Ν.4555/18. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Δάγλας Παύλος του Γερασίμου
Δάγλας Λάμπρος-Νικόλαος του Φιλ.
Κατωπόδης Διονύσιος του Σπυρίδων.
Καββαδάς Κωνσταντίνος του Σπυρίδων.
Μάντζαρης Γρηγόριος του Ιωάννη.
Αργύρη Σοφία του Γεωργίου.
Κονιδάρης Αθανάσιος του Σπυρίδων.
-Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Δάγλας Παύλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ για την Υπηρεσία φόρτωσης  και μεταφοράς 1150 τόνων απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της  θαλάσσιας μεταφοράς και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου. (Εισηγητής ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής) 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, είπε τα εξής:  Κύριοι σύμβουλοι, θέτω υπόψη σας το κάτωθι ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ  ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ για την Υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς 1150 τόνων  απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς και την  παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου (Υπηρεσία: 64.516,13 ευρώ & Φ.Π.Α. 24 %  15.483,87ευρώ) και παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1923/25-05-2021  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Στο πλαίσιο διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κάτω  των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την Υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς  1150 τόνων απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας  μεταφοράς και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου (Υπηρεσία: 64.516,13 ευρώ  & Φ.Π.Α. 24 % 15.483,87ευρώ) με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από  οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.  

Στo Μεγανήσι σήμερα την 25-05-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν  23/29-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ :Ψ77ΩΩΛΖ-ΠΞ8  προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των  δικαιολογητικών της αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής τιμής που υπέβαλε ο  προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης  χωρίς δημοσίευση, των άρθρων 29 και 32 του Ν.4412/2016 υπηρεσία «Υπηρεσία  φόρτωσης και μεταφοράς 1150 τόνων απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου  μετά της θαλάσσιας μεταφοράς και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου» μετά  από δύο (2) άγονους ανοικτούς ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ  με συστημικό αριθμό 105232 και 106561,2 αντίστοιχα , με την υπ’αριθ. 1578/27-04- 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ με ΑΔΑ: 6ΞΜΥΩΛΖ-ΗΚΣ, για  τις ανάγκες του Δήμου Μεγανησίου έτους 2021, προϋπολογισμού 80.000,00€ με  Φ.Π.Α. όπως αποφασίστηκε με την υπ’αριθ.89/27-04 -2021 απόφαση Ο.Ε με  ΑΔΑ:ΩΗ2ΚΩΛΖ-ΝΥΦ και σύμφωνα με την υπ’αριθ.1685/10-05-2021 πρόσκληση  όπως αποφασίστηκε από την Ο.Ε του Δήμου Μεγανησίου με την υπ’αριθ.91/07-05- 2021 με ΑΔΑ: ΩΗΓΓΩΗΛΖ-ΠΧΛ , προς τον κύριο Ρ. Γ. για να  εξηγήσει την ασυνήθιστα χαμηλή τιμή που προτείνει στην προσφορά του, για την 

εκτέλεση της υπηρεσίας Υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς 1150 τόνων  απορριμμάτων από το ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς και την  παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ Παλαίρου (Υπηρεσία: 64.516,13 ευρώ & Φ.Π.Α. 24 %  15.483,87ευρώ) εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)  ημερών και της υπ’αριθ.1685/20-05-2021 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών  κατακύρωσης και όλων των δικαιολογητικών που επικαλείστε στην υπ’αριθ.1712/11- 05-2021 τεχνική έκθεση αιτιολόγησης» εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση  της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.  

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:  

1) Μπούρα Βασιλική Πρόεδρος της επιτροπής, υπάλληλος ΤΕ  

2) Μάντζαρης Πάνος υπάλληλος ΔΕ Διοικ/κων-Οικον/κων και  

3) Συκιώτη Ειρήνη υπάλληλος ΠΕ Οικον/κων-Λογιστικού  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εξήγησης της ασυνήθιστα χαμηλής ήταν  σύμφωνα με την πρόσκληση η 31/05/2021 ημέρα Δευτέρα. Ο οικονομικός φορέας  που προσκλήθηκε, ήτοι ο κύριος Ρ. Γ. υπέβαλε τον  υπ’αριθ.1906/25-05-2021 φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης και δικαιολογητικών  ασυνήθιστα χαμηλής τιμής και διαπιστώθηκαν τα εξής :  

1. Στο φάκελλο των δικαιολογητικών δεν υπήρχε σύμφωνα με τις τις περιπτώσεις του  άρθρου 2.2.3.2γ της διακήρυξης του διαγωνισμού, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση  Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το  οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί ή μη, σε  βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την  ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2. Η φορολογική ενημερότητα με διάρκεια από 25-05-2021 με ημερομηνία λήξης  ισχύος την 25-06-2021 υποβλήθηκε στην επιτροπή εκτός φακέλου δικαιολογητικών  κατά την ώρα και μέρα της συνεδρίασης , ήτοι στις 25-05-2021.  

3. Στην υπ’αριθ. 1712/11-05-2021 τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της ασυνήθιστα  χαμηλής προσφοράς ο προσωρινός ανάδοχος ισχυρίζεται ότι: «Η Ατομική  Επιχείρηση εκτελεί ήδη σχετική υπεργολαβία στη ίδια  θέση, πραγματοποιώντας ταυτόχρονες-παράλληλες εργασίες με αποτέλεσμα να  μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος εργασιών  

4. Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση την συγκεκριμένη χρονική περίοδο έχει αναλάβει την  αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μεγανησίου. Για τις ανάγκες της εν λόγω εργασίας,  μεταφέρει καθημερινά από λατομείο που βρίσκεται κοντά στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ  σκύρα και χώμα για την αποκατάσταση του εν λόγω ΧΑΔΑ. Μέχρι σήμερα,  πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Μεγανήσι – Πάλαιρος με κενό το container και στην  συνέχεια φόρτωνε τα αδρανή και επέστρεφε στο Μεγανήσι. Με την ανάθεση του  έργου «Υπηρεσία φόρτωσης και μεταφοράς 1150 τόνων απορριμμάτων από το  ΧΥΤΑ Μεγανησίου μετά της θαλάσσιας μεταφοράς και την παράδοσή τους στο ΧΥΤΑ  Παλαίρου», πλέον θα είναι σε θέση να φορτώνει τα απορρίμματα από το Μεγανήσι,  τα οποία θα τα μεταφέρει στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟ. Στη συνέχεια θα είναι σε θέση να  φορτώνει και αδρανή υλικά από το λατομείο και να επιστρέφει στο Μεγανήσι  εξοικονομώντας πολύτιμα δρομολόγια και χρόνο»,  

α)Το οποίο όμως δεν προκύπτει από το ιδιωτικό συμφωνητικό με την εταιρεία « MA.  CON STRUCTION», διότι σύμφωνα με το άρθρο 2- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  το χώμα καθώς και η λιθοπλήρωση των σαρζανετ αναφέρεται ότι θα είναι από  Μεγανήσι. 

β) Στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του ίδιου άρθρου οι ποσότητες που αναφέρονται  115 και 200 κυβικά, δεν καλύπτουν τη διάρκεια της δικής μας σύμβασης ώστε να  αιτιολογούν τη χαμηλή τιμή της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου.  γ) Αναφέρεται επίσης ότι η εξόφληση των τιμολογημένων εργασιών θα  πραγματοποιείται έπειτα από πιστοποίηση και πληρωμή των αντίστοιχων εργασιών  από τον κύριο του έργου Δήμο Μεγανησίου, προς την ανάδοχο εταιρεία, που  σημαίνει ότι θα είναι ανάλογα την πρόοδο των εργασιών του έργου που έχει αναλάβει  η MA CON STRUCTION για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μεγανησίου και σε καμία  περίπτωση δεν αναφέρεται πιθανή αύξηση των ποσοτήτων ή μεταφορά αδρανών  από την Πάλαιρο όπως ισχυρίζεται ο προσωρινός ανάδοχος στην τεχνική του  έκθεση.  

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο εργοδότης, δηλαδή η MA CON  STRUCTION, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτεί από τον εργολάβο την αύξηση του  εργαζόμενου προσωπικού και των μηχανημάτων με σκοπό την ταχύτερη εκτέλεση  του έργου, το οποίο αντιτίθεται στην παρ 2 της 1712/11-05-2021 τεχνικής έκθεσης  αιτιολόγησης της ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς στην οποία αναφέρεται ότι: Η  ατομική επιχείρηση Ρ…….. Γ…….. δεν απασχολεί εργαζομένους για  την υλοποίηση της σύμβασης. Γεγονός που μειώνει το κόστος καθώς η επιχείρηση  δεν επιβαρύνεται με το μισθολογικό κόστος του εργαζομένου και με άλλες δαπάνες  όπως η μίσθωση κατοικίας τα τροφεία ή τα έξοδα μετακίνησης.  

6. Στα έγγραφα του φακέλλου δικαιολογητικών κατακύρωσης υποβλήθηκε κι ένα  ακόμα συμφωνητικό μεταξύ του προσωρινού αναδόχου με τον κύριο Φατούρο  Δημήτριο ,το οποίο δεν αναφέρθηκε ποτέ στην τεχνική έκθεση του προσωρινού  αναδόχου γι αυτό και δεν γίνεται αποδεκτό, είναι ανυπόγραφο από τον εργοδότη κο  Φατούρο, με έναρξη εργασιών την 25η Φεβρουαρίου με διάρκεια 100 ημερολογιακών  ημερών, δηλαδή λήγει στις 4 Ιουνίου .  

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:  

1. την υπ’ αριθ. 1578/27-04-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ με ΑΔΑ: 6ΞΜΥΩΛΖ-ΗΚΣ  

2. την υπ’αριθ.1712/11-05-2021 τεχνική έκθεση αιτιολόγησης 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

4. την υπ’ αριθ.Α-8 αριθ.πρωτ 44/08-1-2021 . απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με  ΑΔΑ: Ψ0ΓΗΩΛΖ-ΙΘΤ όπως εγκρίθηκε με ΑΔΑΜ:21REC007991630 2021-01-11  5. την υπ’αριθ.1574/27-04-2021 βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής  Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της  παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο  Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.  

6. το άρθρο 80 του Ν.4412/16  

7. την παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16  

8. την υπ’ αριθμόν 96/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ  :ΩΜΤΚΩΛΖ-8ΩΚ με την οποία εγκρίθηκε το υπ’αριθ 1751/14-05-2021 πρακτικό για  την ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά  

προτείνει προς τη Οικονομική επιτροπή: 

1. Σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο  69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) απορρίπτει την προσφορά του προσωρινού αναδόχου σε ευρώ ανά μονάδα (ευρώ/τόνο,€/tn), μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17,00€/tn και για το σύνολο της υπηρεσίας μη  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19.550,00€, επειδή τα παρεχόμενα στοιχεία δεν  εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 

προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην  παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου .  

2. Σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 103 κηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο  έκπτωτο και προτείνει η κατακύρωση να γίνει στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των  ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης,  χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.  

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της επιτροπής . Το πρακτικό της  επιτροπής αποστέλλεται προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγανησίου για  να αποφανθεί σχετικά.  

Μεγανήσι 25-05-2021  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

………………………. ………………………….. …………………………  

1) ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2) ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3) ΣΥΚΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ  

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού είδε τα σχετικά έγγραφα και έχοντας υπόψη την  ανωτέρω εισήγηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τα εξής: 

1. Σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 88 Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές  (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) απορρίπτει την προσφορά του  προσωρινού αναδόχου, σε ευρώ ανά μονάδα  (ευρώ/τόνο,€/tn), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17,00€/tn και για το σύνολο  της υπηρεσίας μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19.550,00€, επειδή τα  παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό  επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των  στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου. 

2. Σύμφωνα με την παρ.3 του Άρθρου 103 κηρύσσει τον προσωρινό ανάδοχο  έκπτωτο και κατακυρώνει στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως  επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των  ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της  σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που  απορρίφθηκε.  

Η Απόφαση έλαβε Αύξοντα Αριθμό : 105 

 Ο Πρόεδρος 

 Δάγλας Παύλος  

 Ακριβές απόσπασμα 

 Τα Μέλη  Όλα τα παρόντα μέλη   Μεγανήσι: 31/05/2021  Ο Γραμματέας 

 Μάντζαρης Πάνος

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.