Ειδικό εξωτερικό σύμβουλο στην τεχνική υπηρεσία προσλαμβάνει ο δήμος Μεγανησίου με απόφαση δημάρχου από 18 Μαίου

1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ          Αριθμός ΑΔΑ: 6Σ9ΖΩΛΖΩ-ΛΒ4

Μεγανήσι, 18/05/2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1457
Στο Μεγανήσι σήμερα στις 18 Μαΐου 2020 και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα ημέρα Δευτέρα στο Κατωμέρι μεταξύ των:
Α. του Δημάρχου Παύλου Δάγλα του Γερασίμου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Μεγανησίου και
Β. του Σταθόκωστα Αθανασίου του Κωνσταντίνου, κάτοικο Μεγίστιου 3 Αγρίνιο,
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:
Ο πρώτος συμβαλλόμενος με την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη την παρ 4 άρθρο 163 του Ν. 3584/07 εξέδωσε την με αριθ. 48/2020 Απόφαση Δημάρχου και με την οποία προσλαμβάνει τον δεύτερο συμβαλλόμενο ως Ειδικό Σύμβουλο (ΦΕΚ 555/Γ’/04-05-2020).
Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 227/03-10-2019 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεγανησίου, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους ΚΑΕ 00-6031 & 00-6053, του προϋπολογισμού του 2020 για τις τακτικές αποδοχές και τις εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.
Η παρούσα σύμβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07 είναι ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση με το Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα
Ο συμβαλλόμενος παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά σε όλα θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα εισηγείται παρέχοντας συμβουλές και γνώμες, για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται προς τον Δήμαρχο και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συμβαλλόμενος ως Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα σχετικά με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και θα εισηγείται παρέχοντας συμβουλές και γνώμες.
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του δεύτερου συμβαλλόμενου, τα κατ’ αποκοπήν έξοδα κίνησης, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως κάθε φορά ισχύει και σε συνδυασμό με την αριθμ. Κ.Υ.Α. 2/3850/0022/19-2-2008 (ΦΕΚ 85/ΥΟΔΔ/2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Κ.Υ.Α. 2/32220/0022/23-4-2012 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1391/τ.Β’/27-04-2012, περί αποδοχών Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών Δήμων και Συνδέσμων Δήμων.
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο με το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του Δήμου (7.30 – 15.30). Η παρουσία του δεύτερου συμβαλλόμενου κατόπιν σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο είναι απαραίτητη τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύμβασης
1. Η σύμβαση λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρησή του συμβαλλόμενου.
2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στο συμβαλλόμενο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της
κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή με την παρέλευση άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.
3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συμβαλλόμενου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα
Αφού συντάχθηκε η παρούσα ειδική σύμβαση εργασίας, σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλλόμενο μέρος υπογράφεται ως εξής:
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                  Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΓΛΑΣ             ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.